“Semalt” web maglumatlary çykaryjynyň iň gowy 6 aýratynlygyny paýlaşýar

Web Data Extractor iň täsirli we meşhur gurallaryň biridir. Dürli sosial media saýtlaryndan, dinamiki saýtlardan, syýahat portallaryndan, söwda web sahypalaryndan we hususy bloglardan maglumatlary gyrmak üçin ulanylýar.

Aýratyn URL-lerden, meta belliklerinden, meta atlaryndan we düşündirişlerinden maglumatlary ýygnamak we döwmek üçin Web Data Extractor-dan peýdalanyp bilersiňiz. Hatda maglumatlaryňyzy bu gural bilen gysga guýruk we uzyn guýruk açar sözlere esaslanyp tertipläp bilersiňiz. Web Data Extractor-yň esasy peýdalary aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Hemme zat üçin gural:

Web Data Extractor hemme taraplaýyn we şol bir wagtyň özünde birnäçe meseläni ýerine ýetirýär. Bu diňe bir giňişleýin gyryjy däl, eýsem güýçli web gözlegçisidir. Web Data Extractor bilen, sahypaňyzda gyrylan mazmuny aňsatlyk bilen çap edip bilersiňiz ýa-da has gowy gözleg motory reýtingleri üçin web sahypalaryňyzy gözläp bilersiňiz. Bu hyzmat, dürli e-poçta salgylaryndan, telefon belgilerinden we faks belgilerinden hem maglumatlary alýar we size takyk we wagtynda netijeleri berýär.

2. Gizlinlik we howpsuzlyk:

Beýleki adaty maglumat gyryjylardan tapawutlylykda, Web Data Extractor internetde goragyňyzy we howpsuzlygyňyzy üpjün edýär. Maglumatlar gyrylansoň, bu programma üpjünçiligi ony ygtybarly maglumatlar bazasynda saklaýar we faýllary gaty diskiňize göçürip almagy aňsatlaşdyrýar. Hiç kim hiç haçan döwülen mazmunyňyza girip bilmez. Aslynda, näzik faýllaryňyzy parol bilen gorap bilersiňiz.

3. Tamamlanan spam goragy:

Web Data Extractor, maglumatlaryňyzy erbet botlardan we spamdan goraýar. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we diňe hakyky we takyk maglumatlara girmäge mümkinçilik berýär. Bu hyzmat bilen hil barada alada etmeli däl. URLhli URL-ler gizlin maglumatlar bazasynda işlenýär we maglumatlar şahsy maglumatlar bazasynda saklanýar. Mundan başga-da, bu gural maglumat süzgüçlerini, tekst süzgüçlerini we domen süzgüçlerini hödürleýär. Ulanyjy tarapyndan saýlanan gaýtalanma mümkinçiligini berýär.

4. Kärhanalar üçin ajaýyp web mazmuny:

Faceüzbe-ýüz bolýan esasy meselelerimiziň biri mazmunyň hili we takyklygydyr. Köp orfografiki ýa-da grammatiki ýalňyşlyklar bilen makalalary çap edip bilmeris. Web Data Extractor web mazmunymyzdaky ähli esasy we ownuk ýalňyşlyklary awtomatiki düzedýär. Mundan başga-da, bu programma köp sanly sahypany döwýär we kärhanalar üçin amatly.

5. Dürli wersiýalar bar:

Şol bir wagtyň özünde mugt we tölegli wersiýalaryna girip bilersiňiz. Başlangyçlar, erkin işleýänler we web ussatlary üçin Web Data Extractor import.io üçin gowy alternatiwadyr. Orta we iri kärhanalar üçin tölegli wersiýasy bar. Programma üpjünçiligi gaty gymmat däl we siziň üçin ähli gyzykly wariantlary we aýratynlyklary açýar. Müňlerçe saýtdan maglumatlary nyşana almak üçin patentlenen maşyn öwrenmek we wizual abstraksiýa tehnologiýalaryny ulanýar. Web Data Extractor bilen birnäçe sekundyň içinde dürli gazyp alyş serişdelerini döredip bilersiňiz we hiç hili programmirleme endiklerine mätäç dälsiňiz.

6. Akylly saýt nawigasiýasy:

Web Data Extractor dürli web sahypalarynda gezýär we gysga wagtyň içinde iň ýokary maglumatlary alýar. Diňe maglumatlary görkezmeli we içerki we daşarky baglanyşyklary kesgitlemäge rugsat bermeli. Programma üpjünçiligi maglumatlary ýygnaýar we gurar. Iki-üç minutda islenýän netijeleri alyp bilersiňiz. Web Data Extractor şu wagta çenli 1 milliondan gowrak web sahypasyny ýok edendigini öňe sürdi.

mass gmail